30th Anniversity Special Buddha Recitation Session


November 2nd through 4th, 2018 at 2800 Simpson Circle, Norcross, GA 30071

Invitation in Vietnamese

Registration


11月2日(週五) – November 2nd (Friday)

01:30 – 03:10 PM: 1st Chanting Session 念佛第一支香 Niệm Phật Đệ Nhất Hương

03:10 – 04:20 PM: 2nd Chanting Session 念佛第二支香 Niệm Phật Đệ Nhi Hương

04:20 – 05:40 PM: 3rd Chanting Session 念佛第三支香 Niệm Phật Đệ Tam Hương

05:40 – 07:00 PM: Dinner 藥食 Bữa Chay Tối

07:00 – 09:00 PM: Dharma Talk 佛法修學與生活的連結 PS-Thuyết Pháp11月3日(週六) – November 3rd (Saturday)

08:30 – 10:10 AM: 4th Chanting Session 第四支香 Niệm Phật Đệ Tứ Hương

10:30 – 11:30 AM: Meal Offering 午供 Cúng Ngọ

11:30 – 12:30 PM: Lunch 午齋 Bữa Chay Trưa

12:30 – 01:40 PM: 5th Chanting Session 念佛第五支香 Niệm Phật Đệ Ngủ Hương

01:40 – 02:50 PM: 6th Chanting Session 念佛第六支香 Niệm Phật Đệ Lục Hương

02:50 – 04:00 PM: 7th Chanting Session 念佛第七支香 Niệm Phật Đệ Thất Hương

04:00 – 05:20 PM: 8th Chanting Session 念佛第八支香 Niệm Phật Đệ Bát Hương11月4日(週日) – November 4th (Sunday)

08:30 – 09:40 AM: 9th Chanting Session 念佛第九支香 Niệm Phật Đệ Cửu Hương

10:00 – 11:00 AM: Meal Offering 午供 Cúng Ngọ

11:00 – 12:00 PM: Lunch 午齋 Bữa Chay Trưa

12:00 – 02:00 PM: 1st Thrice Yearning Session 第一時繫念 Đệ Nhất Thời Pháp Sự

02:00 – 02:30 PM: Break 休息 Nghĩ

02:30 – 04:00 PM: 2nd Thrice Yearning Session 第二時繫念 Đệ Nhất Thời Pháp Sự

04:00 – 04:30 PM: Break 休息 Nghĩ

04:30 – 06:30 PM: 3rd Thrice Yearning Session 第三時繫念 Đệ Nhất Thời Pháp SựPrevious Events Highlights

Atlanta 2017 Thrice Yearning Ceremony - Officated by Ven. Wu Yue
November 3rd through 5th, 2017 at 2800 Simpson Circle, Norcross, GA 30071

Thrice Yearing Ceremony - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Hội


Atlanta 2016 Thrice Yearning Ceremony - Officated by Ven. Wu Yue
November 4th through 6th, 2016 at 2800 Simpson Circle, Norcross, GA 30071

Meal Offering Service - Lễ Thượng cúng

Thrice Yearing Ceremony (First Session) - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Hội (Thời 1)

Thrice Yearing Ceremony (Second Session) - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Hội (Thời 2)

Thrice Yearing Ceremony (Third Session) - Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Hội (Thời 3)